Begraafplaatsen LJG Amsterdam

Aankomende evenementen
No data was found


Algemeen
Gan Hasjalom Amstelveen
Gan Hasjalom Hoofddorp 

Grafrechten
De begrafenis
De matséwa (grafsteen)
Onderhoud
Verzekeren
Codicil 
Routebeschrijvingen

Algemeen 
De stichting Gan Hasjalom, nauw verbonden met de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Amsterdam, beheert twee begraafplaatsen; één in Hoofddorp, ingericht in 1937 en één in Amstelveen, ingericht in het jaar 2002. De stichting Gan Hasjalom faciliteert lewajot van alle Joden die Gan Hasjalom als hun laatste rustplaats kiezen. Op de begraafplaats in Amstelveen heeft de stichting de beschikking over faciliteiten ten behoeve van de tahara, een aula en een ontvangstruimte. Ook in geval van een lewaja in Hoofddorp vindt de uitvaartdienst en de condoleance bijeenkomst in Amstelveen plaats. 

Gan Hasjalom Amstelveen 
De begraafplaats is open voor bezoek van zondag tot en met vrijdag. Van 1 april tot 1 oktober van 08.00 tot 20.00 uur en van 1 oktober tot en met 31 maart van 08.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de begraafplaatsen is voor gemachtigden (met pas of code). Voor overig bezoek is het mogelijk een afspraak te maken met de beheerder, Tsippora Turak. Dit kan via mail: beheerderganhasjalom@gmail.com of via telefoon: 06- 417 496 14. Op Sjabbat en joodse feestdagen kan de begraafplaats niet worden bezocht.

Gan Hasjalom Hoofddorp

De begraafplaats is open voor bezoek op werkdagen van 09:00 uur tot 17.00 uur. Buiten de openingstijden, op zondagen en op algemeen erkende feestdagen is de toegangsweg tot de begraafplaats voor auto’s met een hek afgesloten. Een poort voor voetgangers is altijd open. Op Sjabbat en joodse feestdagen kan de begraafplaats niet worden bezocht.

Grafrechten
Ten aanzien van het tarief voor een grafrecht wordt onderscheid gemaakt tussen leden en niet-leden van de LJG-gemeenten in Nederland. Voor personen die LJG-lid zijn geworden nadat zij de 50-jarige leeftijd hebben bereikt en die overlijden binnen vijf jaar na aanvang van het lidmaatschap, geldt een aangepast leden-tarief. Het tarief van het grafrecht is voor beide begraafplaatsen, Hoofddorp en Amstelveen, gelijk.

Het is mogelijk een of meerdere graven te reserveren. Reservering geschiedt door middel van het vooruitbetalen van het verschuldigde grafrecht. Een reservering heeft een geldigheidsduur van 20 jaar. Na het verstrijken van die termijn kan de reservering meerdere malen worden verlengd, steeds voor een periode van 10 jaar. Bij een overlijden wordt voor de partner en/of familielid(en) belendende graf/graven gereserveerd.

Het grafrecht op Gan Hasjalom is eeuwigdurend. De graven worden niet geruimd.

De begrafenis
Wanneer een persoon, die Gan Hasjalom tot zijn of haar laatste rustplaats heeft bestemd, komt te overlijden, wordt als eerste de LJG ingeschakeld. Dit is vaak al gebeurd vóórdat de persoon in kwestie is overleden. De rabbijn of zijn plaatsvervanger zal immers – bijvoorbeeld in geval van ziekte – de zieke thuis of in het ziekenhuis bezoeken en hem/haar en de familie bij het stervensproces en het afscheid nemen bijstaan. Na het overlijden bezoekt de rabbijn of zijn plaatsvervanger de nabestaanden. Bij dit bezoek vindt de bespreking van alle regelingen met betrekking tot de begrafenis en/of crematie (zie hierna) plaats. De daarbij gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door een van de erfgenamen of door de executeur testamentair. Op basis van het ondertekende document wordt door het Rabbinaat en de Chewra Kadisja van de LJG Amsterdam de begrafenis volledig verzorgd. De nabestaanden treffen niet zelfstandig regelingen met een begrafenisondernemer. Voor de overige aspecten van de begrafenis, zoals de aangifte bij de Burgerlijke Stand, dragers, rouwauto’s, plaatsen van advertenties en dergelijke, wordt gebruik gemaakt van de diensten van Uitvaartzorgcentrum Zuid te Amsterdam.De gebruikelijke gang van zaken kunt u nalezen in het boekje “Beartsot Hachajim, In het Land der Levenden”, dat is uitgegeven door de Stichting Gan Hasjalom en verkrijgbaar bij het secretariaat van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam. Voor het voldoen van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de begrafenis, met inbegrip van de grafrechten, ontvangen de nabestaanden één nota van Uitvaartzorgcentrum Zuid. Bij het maken van afspraken voor de begrafenis kan verlangd worden dat (een deel van) de kosten vooruit worden betaald.

De matséwa (grafsteen)
Kiezen voor een begrafenis op Gan Hasjalom brengt de contractuele verplichting met zich mee binnen een jaar na de begrafenis een gedenksteen op het graf te plaatsen. Nabestaanden zijn vrij in hun keuze van een steenhouwerij. Grafstenen dienen wel te voldoen aan door de LJG en Gan Hasjalom gestelde eisen, onder andere op het gebied van steensoort, afmetingen en tekst. De voorwaarden waaraan een grafsteen moet voldoen zijn vastgelegd in een reglement. Dit reglement is op aanvraag verkrijgbaar en moet rechtsgeldig worden ondertekend door de steenhouwer voordat een vergunning tot plaatsing van een gedenkteken kan worden verleend.

Onderhoud
Het onderhoud van de begraafplaats als geheel is inbegrepen in het bedrag van het grafrecht. Het is mogelijk om een individueel graf naar eigen wens te (laten) beplanten of anderszins in te richten, binnen de richtlijnen van de begraafplaats. Een graf inclusief de bijbehorende matséwa kan door de nabestaanden zelf worden onderhouden. Desgewenst kan het onderhoud worden uitbesteed aan de Stichting Gan Hasjalom. In het laatste geval kan een onderhoudscontact voor de duur van 10 of 20 jaar worden afgesloten of kunnen de kosten eeuwigdurend worden afgekocht. Onderhoud van de begraafplaatsen vindt gedurende het gehele jaar plaats. Contractueel onderhoud aan de matséwot geschiedt in de maanden voorafgaand aan de Hoge Feestdagen.

Verzekeren
De kosten van een begrafenis en een grafsteen zijn aanzienlijk. Wellicht wilt u uw nabestaanden niet belasten met deze kosten. Wij geven u ter overweging om voor dit doel geld te reserveren, bijvoorbeeld op een depositorekening bij een financiële instelling van uw keuze, of een uitvaartverzekering af te sluiten. Indien u mocht besluiten tot een verzekering, dan raden wij u met klem aan een verzekering te nemen die geld uitkeert en geen diensten (‘in natura’). De ‘in natura’ uitkeringen zijn niet toegesneden op joodse begrafenissen. Het is niet (meer) mogelijk de kosten van de gehele begrafenis en matséwa bij vooruitbetaling aan de stichting Gan Hasjalom te voldoen. Diegenen die in het verleden hebben vooruitbetaald, garanderen wij uiteraard een besteding van de gelden zoals met hen overeengekomen.

Codicil
Wellicht heeft u bepaalde wensen ten aanzien van uw begrafenis. Wij adviseren u daarover overleg te plegen met het Rabbinaat. Het verdient aanbeveling om uw wensen door middel van een codicil schriftelijk kenbaar te maken aan het Rabbinaat van de Liberaal Joodse Gemeente én aan uw nabestaanden. Wie een crematie overweegt wordt nadrukkelijk aangeraden dit van tevoren te bespreken met de plaatselijke rabbijn. Vragen Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen?

Voor vragen over religieuze aangelegenheden kunt u contact opnemen met een van de rabbijnen van een van de Liberaal Joodse Gemeenten. Voor alle andere vragen kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Stichting Gan Hasjalom, mw. K. Markus.

© Stichting Gan Hasjalom oktober 2020 Druk- en zetfouten voorbehouden